Deklaracja dostępności

Wstęp do Deklaracji

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala: https://szpitalsuchowola.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-11.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • strona nie zawiera informacji o zakresie działalności Szpitala w postaci nagrania w polskim języku migowym (PJM);
  • zamieszczone na stronie: publikacje, pliki PDF, załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości;
  • część załączników jest w postaci skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-01-19.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 2024-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony podmiotowe Szpitala posiadają następujące ułatwienia:

  • zmienny kontrast (czarny, biały);
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

„Szpital zapewnia przestrzenie komunikacyjne w budynku Szpitala wolne od barier i dostęp do pomieszczeń niewyłączonych z dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku Szpitala oraz przy bocznym wejściu do Sekretariatu Szpitala”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Arkadiusz Skubisz – koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Szpitalu.

Adres mailowy: szpital-suchowola@pro.onet.pl
Telefon: 83353 03 64
Telefon komórkowy: 601 736 103

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Skip to content