DZIAŁALNOŚĆ SZPITALA

Cele i zadania
Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

  1. udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  2. promocji zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

 1. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków odurzających, a także świadczenie w miarę możliwości organizacyjnych usług leczniczo-opiekuńczych,
 2. prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia,
 3. prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju,
 4. wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Zakład prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż lecznicza polegającą na:

  1. wynajmie lokali i nieruchomości,
  2. prowadzeniu oczyszczalni ścieków

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie.
 2. O przyjęciu pacjenta orzeka lekarz dyżurny lub wyznaczony lekarz oddziału szpitalnego po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskania zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie bez wyrażania zgody.
 3. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala następuje:- za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia,
  – bez wymaganej zgody w przypadku gdy zachowanie osoby chorej psychicznie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje, znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie ,że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego takiej osoby orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę,
  – orzeczeniem sądu dotyczącym obserwacji sądowo – psychiatrycznej.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania w razie stanu zagrożenia życia lub innych wypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 6. Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia w wyznaczonych dniach z wyjątkiem stanów zagrożenia życia.
 8. W przypadku braku miejsc, względów epidemiologicznych, zakresu udzielanych świadczeń lub wyczerpania limitu na udzielanie świadczeń, pacjenci kierowani są do innych placówek lecznictwa stacjonarnego albo jeżeli jest to możliwe ze względu na stan zdrowia, wpisywani są na listę oczekujących na udzielanie świadczenia.
 9. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasad sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.
 10. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega nadzorowi zespołu oceny przyjęć.
 11. Poza kolejnością przyjmowani są pacjenci w przypadku stanu zagrożenia życia.
 12. Przyjęcia pacjentów odbywają się całodobowo w Izbie Przyjęć.
 13. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznej hospitalizacji pacjenta, a w szpitalu w tym momencie brak wolnych miejsc do hospitalizacji, lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej organizuje w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innej placówki posiadającej zawartą umowę z NFZ po uprzednim porozumieniu się z tą placówką. Po przeprowadzonym rozpoznaniu stanu zdrowia i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.
 14. Hospitalizacja pacjenta obejmuje:
  – kompleksowa ocena stanu zdrowia,
  – przeprowadzenie procedur diagnostycznych,
  – leczenie farmakologiczne,
  – rehabilitację leczniczą,
  – wypis pacjenta : do domu/ do innego zakładu opieki zdrowotnej/domu pomocy społecznej itp.,
  – wydanie zaleceń lekarskich po hospitalizacji.
 15. Świadczenia zdrowotne udzielane są w oddziałach szpitalnych.
 16. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja odbywa się wg obowiązujących standardów.
 17. Celem zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia Zakład współpracuje z innymi szpitalami i pracowniami diagnostycznymi.
 18. Wypisanie pacjenta następuje:
  – gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego,
  – na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego z wyłączeniem art.23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: po złożeniu odpowiedniego oświadczenia, pacjent      występujący o wypisanie na własne życzenie jest informowany przez lekarza o następstwach związanych z  zaprzestaniem leczenia i ten fakt odnotowuje w dokumentacji medycznej,
  – gdy pacjent w sposób rażący narusza prządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczenia    może spowodować bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia i życia innych osób.
 19. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego.
 20. Świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych udzielane są w ramach funkcjonujących pracowni.
 21. Badania diagnostyczne mogą być wykonywane przez podmioty zewnętrzne na podstawie zawartych umów.

W celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia Zakład współpracuje z innymi szpitalami i pracowniami diagnostycznymi.

Szpital dysponuje pracowniami diagnostycznymi i wykonuje diagnostykę dla chorych przebywających w Zakładzie:

 • radiologiczną (Rtg)
 • analizy laboratoryjne
 • EEG

Apteka Szpitalna
Apteka odpowiada za zaopatrywanie komórek organizacyjnych (Oddziałów) w leki, artykuły sanitarne,środki opatrunkowe, środki dezynfekcyjne itp., oraz za właściwe przechowywanie preparatów farmaceutycznych, ewidencjonowanie i prowadzenie dokumentacji.

Statystyka Medyczna
Do zadań statystyki medycznej należy np.,:

 • prawidłowe prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji medycznej,
 • prawidłowe przechowywanie dokumentacji medycznej,
 • współpraca z oddziałami szpitalnymi (przyjęcia, wypisy),
 • obsługa pacjentów (wydawanie odpisów dokumentacji, zaświadczeń o pobycie, itp.),
 • wykonywanie odpisów dokumentacji medycznej,
 • przyjmowanie i archiwizowanie historii chorób, przekazanych przez oddziały po wypisaniu pacjenta ze szpitala.

Dział Żywienia
Do zadań działu należy np., :

 • organizowanie i prawidłowe prowadzenie pracy kuchni
 • planowanie jadłospisów,
 • sporządzanie zapotrzebowania żywnościowego.

Należy dodać, że Szpital prowadzi własną Kuchnię, w której przygotowywane posiłki są w pełni zbilansowane i pełnowartościowe. Diety są opracowywane i dostosowane do aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Opieka duszpasterska

 • Kaplica Szpitalna znajduje się na parterze głównego budynku  Szpitala.
 • Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania Rzymsko – katolickiego.
 • Msze święte odprawiane są  w niedziele i święta o godzinie 15.30.
 • Pacjenci Szpitala mają możliwości przyjmowania Sakramentów Świętych (Komunii, Pokuty i Namaszczenia Chorych).

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 • współdziała z innymi podmiotami działalności leczniczej w zakresie zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Zakład zawiera umowy na świadczenie usług diagnostycznych nie wykonywanych w placówce, a niezbędnych w procesie diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym z podmiotami zewnętrznymi.
 • współpracuje z kuratorami społecznymi, opiekunami prawnymi lub faktycznymi pacjentów celem zapewnienia kompleksowego leczenia.

Skip to content