KONTAKT

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Adres: Kuraszew 48
21-310 Wohyń
powiat radzyński
telefon (0-83) 353-03-63 fax (0-83) 353-03-64
email: sekretariat@szpitalsuchowola.pl                                       email (do księgowości): ksiegowosc@szpitalsuchowola.pl
Strona internetowa: https://szpitalsuchowola.pl
Numer konta: 84 1160 2202 0000 0000 6017 8286 – SZPITALA    10 8046 1054 2006 0900 0198 0002 – PACJENTÓW
NIP 538-16-12-227   REGON 000291227

RODO
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:
z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski      
e-mail: iodo-szpital-suchowola@02.pl

Szczegółowe informacje związane z RODO znajdują się poniżej mapki na aktualnej stronie internetowej.

Instrukcja załatwiania spraw
1. Osobiście:
Budynek Szpitala – parter – Sekretariat: poniedziałek- piątek 7:30 – 15:00
Dyrektor lub Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  w sprawie skarg i wniosków: wtorek 10:00 – 13:00
2. Za pośrednictwem poczty:
3
Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
4
Telefonicznie:
5. 
Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ES) utworzonej na Elektronicznej Platformie Administracji Publicznej (ePUAP) http://www.epuap.gov.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli /SPZOZSUCHOWOLA/SkrytkaESP


INFORMACJA O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:
1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.
2) Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.
3) W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub
z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski        e-mail: iodo-szpital-suchowola@02.pl
4) dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i z art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
5) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat (Pacjenci) oraz przez okres zatrudnienia i 50 lat po jego zakończeniu (Pracownicy);
7) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Skip to content