ODDZIAŁY

ODZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY
ODZIAŁ PSYCHIATRII SĄDOWEJ ZABEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO
ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Organizacja i zadania oddziału psychiatrycznego  ogólnego.

 1. Zadaniem oddziałów psychiatrycznych ogólnych jest leczenie pacjentów z chorobami i zaburzeniami psychicznymi wymagających całodobowego, stacjonarnego leczenia psychicznego.
 2. Oddziały funkcjonują na zasadzie społeczności terapeutycznej i zajmują się diagnostyką i leczeniem następujących chorób i zaburzeń:
 • psychozy endogenne,
 • zaburzenia afektywne,
 • zaburzenia na podłożu organicznym,
 • zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne,
 • upośledzenia umysłowe,
 • zaburzenia adaptacyjne,
 • zaburzenia osobowości,
 • zespoły otępienne,
 • zaburzenia psychiczne  związane z używaniem substancji psychoaktywnych,
 • zespoły abstynencyjne w przebiegu uzależnienia od alkoholu i leków.

Oddziały realizują proces diagnostyczny poprzez :

 1. badania lekarskie,
 2. badania psychologiczne,
 3. badania laboratoryjne,
 4. konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe,
 5. diagnostykę obrazową,
 6. obserwacje pielęgniarskie.

Stosowane są następujące formy terapii :

 1. leczenie biologiczne,
 2. psychoterapia grupowa i indywidualna,
 3. psychoedukacja pacjentów i ich rodzin,
 4. trening relaksacyjny,
 5. terapia zajęciowa,
 6. przepustki,
 7. rehabilitacja ruchowa.

Oddziały współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, pomagają w spełnieniu formalności związanych z kierowaniem pacjentów do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. Oddziałem szpitalnym kieruje lekarz specjalista psychiatra – kierownik oddziału. Program diagnostyczno-terapeutyczny realizują lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi.

Organizacja i zadania oddziału psychiatrii sądowej zabezpieczenia podstawowego.

Zadaniem oddziału psychiatrii sądowej zabezpieczenia podstawowego jest stosowanie środka zabezpieczającego zgodnie z postanowieniem właściwych sądów oraz leczenie pacjentów
z chorobami i zaburzeniami psychicznymi wymagających całodobowego, stacjonarnego leczenia psychicznego.
Oddział funkcjonuje na zasadzie społeczności terapeutycznej i zajmuje się diagnostyką i leczeniem następujących chorób i zaburzeń:

 • psychozy endogenne,
 • zaburzenia afektywne,
 • zaburzenia na podłożu organicznym,
 • upośledzenia umysłowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zespoły otępienne,
 • zaburzenia psychiczne związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

Oddział realizuje proces diagnostyczny poprzez :

 1. badania lekarskie
 2. badania psychologiczne
 3. badania laboratoryjne
 4. konsultacje specjalistyczne i specjalistyczne badania dodatkowe
 5. diagnostykę obrazową
 6. obserwacje pielęgniarskie.

Stosowane są następujące formy terapii :

 • leczenie biologiczne,
 • psychoterapia grupowa i indywidualna,
 • psychoedukacja pacjentów i ich rodzin,
 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja ruchowa.

Organizacja Oddziału

 1. Oddziałem szpitalnym kieruje lekarz specjalista psychiatra – kierownik oddziału.
 2. Program diagnostyczno-terapeutyczny realizują lekarze, psycholodzy, pielęgniarki,
  terapeuci zajęciowi.
 3. Przepustki są udzielane zgodnie z art. 204 d § 1 – 6 Kodeksu karnego wykonawczego.
 4. W oddziale prowadzone są obserwacje sądowo-psychiatryczne na zlecenie prokuratur i sądów oraz wydawane opinie sądowo-psychiatryczne.
 5. Obligatoryjnie zgodnie z kodeksem postępowania karnego nie rzadziej niż co 6 miesięcy sporządzane są i wysyłane opinie sądowo-psychiatryczne w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego.
 6. Opinie sądowo-psychiatryczne w przedmiocie dalszego środka zabezpieczającego wydawane są na każde żądanie właściwego sądu.
 7. Sporządzanie opinii sądowo-psychiatrycznych ambulatoryjnych na zlecenie sądów i prokuratur.

Organizacja i zadania oddziału terapii uzależnienia od alkoholu.

 1. Oddział terapii uzależnienia od alkoholu jest oddziałem całodobowym, zajmującym się diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu, leków uspakajających
  i nasennych, substancji psychoaktywnych oraz terapią zaburzeń nawyków i popędów.
 2. Do oddziału są przyjmowani także pacjenci zobowiązani do leczenia przez sądy.
 3. W oddziale prowadzi się działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
 4. Przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Przed przyjęciem do oddziału pacjenta obowiązuje
  co najmniej tygodniowa abstynencja lub odbyte leczenie detoksykacyjne.
 5. W skład świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych wchodzi:
 • diagnostyka w zakresie uzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
 •  realizacja podstawowego programu psychoterapii uzależnień,
 • przygotowanie pacjenta kończącego leczenie do kontynuacji terapii w warunkach ambulatoryjnych.

Leczenie w oddziale trwa 7 tygodni, jest realizowany Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnień.

Podstawowy Program Psychoterapii Uzależnień obejmuje: psychoedukację, psychoterapię grupową, psychoterapię indywidualną, pracę własną w oparciu Osobisty Plan Terapii, Duchowe Aspekty Trzeźwienia.
Każdy pacjent pracuje w kontakcie indywidualnym z terapeutą. Terapeuta  przygotowuje osobisty program terapii i pomaga rozwiązywać problemy związane z leczeniem w Oddziale. Program kończy się podsumowaniem postępów w leczeniu i przygotowaniem do dalszego zdrowienia po wypisie.

Oddział współpracuje z oddziałami detoksykacyjnymi, poradniami uzależnień, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, sądami, środowiskami trzeźwościowymi (kluby, stowarzyszenia, AA).
Oddziałem kieruje specjalista terapii uzależnień.
Program terapeutyczno-rehabilitacyjny realizują specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, pielęgniarki, lekarze psychiatrzy.

Zasady przyjęcia do Oddziału:
Przyjęcia odbywają się w trybie planowym. Przed przyjęciem do oddziału pacjenta obowiązuje co najmniej tygodniowa abstynencja lub odbyte leczenie detoksykacyjne.
Wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry, postanowienie sądowe o leczeniu, dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL
Wymagana co najmniej tygodniowa abstynencja od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość (narkotyki, dopalacze, leki uspokajające i nasenne) oraz od nałogowych zachowań (hazard).
Sugerujemy uwzględnienie pozałatwiania przed przyjęciem ważnych spraw, które kolidowałyby
z realizacją terapii (np. wizyta u dentysty, odbycie zaplanowanych wizyt lekarskich lub przełożenie ich na termin po zakończeniu terapii, przygotowanie potrzebnych upoważnień do odbioru korespondencji, pieniędzy, poinformowanie Urzędu Pracy, kuratora o nieobecności i miejscu pobytu, wywiązanie się  ze zobowiązań prawnych).

Co zabrać ze sobą?
Rzeczy osobiste (chodzimy w swoim ubraniu) ręcznik i środki higieny osobistej, piżama, kapcie, sztućce, kubek, jeżeli są problemy ze wzrokiem, proszę pamiętać o okularach, jeżeli ze słuchem
o aparacie słuchowym, 2 zeszyty, długopis, wskazane posiadanie dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia.

W każdy piątek odbywają się od godziny 16.00 do 18.00 mitingi dla osób uzależnionych-przebywających na Oddziale i innych zainteresowanych osób. 

Skip to content