Tekst odczytywalny maszynowo

            Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest podmiotem leczniczym  działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego t.j. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1878);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz. U. z 2018r. poz. 1510,  z poźn. zm.);
 4. innych przepisów obowiązującego prawa;
 5. statutu szpitala.

            Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

 1. udzielaniu świadczeń zdrowotnych;
 2. promocji zdrowia

            Do zadań Zakładu należy:

 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków odurzających, a także świadczenie w miarę możliwości organizacyjnych usług leczniczo – opiekuńczych;
 • prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia;
 • prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz obronnością kraju;
 • wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Szpital prowadzi działalność w miejscowości: Kuraszew, powiat radzyński, województwo lubelskie. Opieką medyczną obejmujemy pacjentów głównie z województwa lubelskiego. Świadczymy również usługi pacjentom z innych regionów Polski .Zakład posiada 4 oddziały leczenia stacjonarnego, dziennego:

 • I Oddział psychiatryczny ogólny
 • II Oddział psychiatrii sądowej zabezpieczenie podstawowe
 • III Oddział psychiatryczny ogólny z pododdziałem terapii uzależnień
 • IV Oddział terapii uzależnień od alkoholu

W ramach tych czterech oddziałów szpital posiada 146 łóżek. Wykwalifikowany personel medyczny, dobre warunki lokalowe, zgromadzone doświadczenie  pozwalają stworzyć naszym pacjentom bezpieczne warunki pobytu i gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Skip to content