PACJENT

e-portal dla Pacjenta po terapii w Oddziale IV

Kliknij – Rejestracja w e-portalu

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony  Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (I KP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept, mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
 • Logowanie do IKP następuje na stronie pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.”

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej.
 • Poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania mu świadczeń.
 • Uzyskania informacji o celu przyjęcia do szpitala ,swoim stanie zdrowia, proponowanej metodzie leczenia i dających się przewidzieć skutkach działań medycznych lub ich zaniechania.
 • Wyrażania zgody lub odmowy jej udzielania na zaproponowane świadczenia zdrowotne, z wyjątkiem sytuacji gdy ustawa dopuszcza zastosowanie przymusu.Kontaktu korespondencyjnego i osobistego w godzinach od 10.00 do 16.00 każdego dnia nie wyłączając niedziel i świąt. Korespondencja nie podlega kontroli. Informacje o stanie zdrowia pacjenta od godz. 10.00 do 14.00 . Osobisty kontakt 10.00 -16.00, telefoniczny od 8.00 do 21.00 .
 • Opieki duszpasterskiej i umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych w szpitalu.
 • Leczenia w środowisku jak najmniej ograniczającym swobodę oraz przy pomocy metody najmniej uciążliwej spośród dostępnych.
 • Uzyskanie zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania pacjenta z zakładu, o ile nie zagraża to jego życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (urlop, przepustka). Nie dotyczy pacjentów, wobec których Sąd zastosował środek zabezpieczający.
 • Leczenia i opieki opartego na indywidualnie przygotowanym planie omówionym z pacjentem.
 • Kontaktu z sędzią wizytującym szpital.
 • Wysłuchanie przez sąd w przypadkach, gdy ustawa przewiduje nadzór sądowy.
 • Wglądu w dokumentację medyczną dotyczącą własnej osoby w obecności lekarza leczącego w gabinecie lekarskim.
 • Żądania, aby szpital niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego w odczuciu pacjenta zagrożenie życia.
 • Osobistego kontaktu, nieskrępowanego obecnością innych osób, z najbliższymi mu osobami i duchownym w godzinie śmierci.
 • Osobistego kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
 • Zgłoszenia sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów w innym celu, niż dla ustalenia przyczyn zgonu i oceny postępowania leczniczego.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 • Pacjent zgłaszający się na leczenie do szpitala obowiązany jest poddać się badaniu lekarskiemu i zleconym zabiegom.
 • Pacjent przyjęty na oddział jest zobowiązany do posiadania: środków higieny osobistej, bielizny osobistej (piżama, koszula, szlafrok) i stosowne obuwie.
 • Po zakwalifikowaniu do przyjęcia, pacjent powinien oddać do magazynu szpitalnego, za pokwitowaniem, ubranie, bieliznę i obuwie oraz złożyć do depozytu w kasie szpitala posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta szpital nie odpowiada.
 • Pacjent przyjęty do szpitala obowiązany jest na zlecenie pielęgniarki dyżurnej poddać się, w miarę potrzeby, kąpieli, dezynsekcji, ostrzyżeniu i innym zabiegom, doprowadzającym go do należytego stanu sanitarno-higienicznego.
 • Pacjent przyjęty do szpitala nie może wychodzić poza obręb szpitala i parku szpitalnego bez uprzedniego uzyskania zgody od ordynatora lub lekarza leczącego. Samowolne oddalanie się ze szpitala pacjentów, wobec których orzeczono przymus leczenia bądź obserwacji lub zatrzymanie, może być udaremnione przez personel medyczny przy zastosowaniu środków bezpośredniego przymusu fizycznego. Działania te mogą być podejmowane w obrębie szpitala i parku.
 • Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych.
 • Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 • W trakcie obchodów lekarskich, w czasie dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjent jest obowiązany przebywać w przeznaczonych dla niego pomieszczeniach.
 • Pacjent obowiązany jest odnosić się z szacunkiem do personelu medycznego i do innych pacjentów.
 • Dodatkowe udogodnienia typu: korzystanie z własnych telewizorów, radioodbiorników, czajników bezprzewodowych, telefonów komórkowych i innych urządzeń, możliwe jest po uzyskaniu zgody lekarza oddziału.
 • Palenie tytoniu jest zabronione na terenie całego Szpitala.
 • Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu szpitala, a w szczególności przepisów o bezpieczeństwie i higienie.
 • Od godz. 22.00 do godz. 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 • Zabrania się uprawiania przez pacjentów gier hazardowych i zajmowania się handlem.
 • Pacjent przebywający w szpitalu zobowiązany jest do całkowitej abstynencji alkoholowej.
 • Urządzenia radiowo-telewizyjne w świetlicach i w podobnych pomieszczeniach włącza i wyłącza pielęgniarka dyżurna.
 • Pacjent ma prawo przebywać jedynie w salach, pomieszczeniach i innych miejscach przeznaczonych dla ogółu pacjentów szpitala.
 • W czasie odwiedzin pacjent powinien dbać, aby osoby odwiedzające go nie zakłócały swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
 • Pacjenta obowiązuje przestrzeganie czystości osobistej i zasad higieny.
 • Zabrania się używania urządzeń grzewczych, medycznych i gazowych.
 • Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością szpitala.
 • W razie rażącego naruszania regulaminu pacjent może być wypisany ze szpitala, o ile nie orzeczono wobec niego obowiązku poddania się leczeniu, obserwacji, bądź zatrzymania i nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń,  może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia albo życia lub zdrowia innych osób.

DOCHODZENIE PRAW

Pacjent, opiekun pacjenta lub osoba jego prawa reprezentująca, jeżeli uzna, że ich prawa zostały naruszone, może :

 • Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie do kierownika zakładu.
 • W razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o jej rozpatrzenie przez Radę Społeczną Szpitala, a następnie do organu, który utworzył i prowadzi zakład.
 • Jeżeli naruszenie dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, bądź Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.
 • Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania osoby wykonującej zawód medyczny, wyrządzono pacjentowi szkodę materialną lub naruszono jego dobro osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Występować do sądu opiekuńczego w sytuacjach określonych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

Prawa Pacjenta Reguluje Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zamieszczona na tablicy ogłoszeń.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa Dyrektor w drodze zarządzenia z uwzględnieniem aktualnie obowiązującego w tym zakresie prawa.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przysługuje:

 • pacjentowi, któremu udzielano świadczenia zdrowotne;
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
 • osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie,   która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem  ustawowym;
 • podmiotom i organom wskazanym zgodnie z art. 26. ust. 3 Ustawy o prawach  pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom  możliwości sporządzania notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem  odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu  po wykorzystaniu na żądanie organów władzy publicznej albo sądów   powszechnych, a także  w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji  mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie skanu i przekazanie w sposób  określony: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art.27 ust.1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Szpital pobiera opłatę. Maksymalna wysokość opłaty za:

 •  jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 0,002,
 •  jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007,
 •  udostępnienie dokumentacji medycznej na nośniku danych – 0,0004
  ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim  kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Odpłatnie dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz organom i podmiotom zgodni z art. 26 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w sekretariacie  Dyrektora Szpitala.

Po udostępnieniu dokumentacji medycznej – pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona kwituje odbiór dokumentacji medycznej (w przypadku odbioru osobistego).W przypadku żądania przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

Do pobrania:  WNIOSEK_O_UDOSTEPNIENIE_DOKUMENTACJI_MEDYCZNEJ

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

urzęduje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Suchowoli w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

 • z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub
 • z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski                 e-mail:  iodo-szpital-suchowola@o2.pl

 

Skip to content