AKTUALNOŚCI

Aplikacja ePortal pacjenta firmy CompuGroup Medical

Aplikacja ePortal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny system udostępniający pacjentom  e-Usługi, w szczególności elektroniczną rejestrację. Pacjent, po otrzymaniu w Oddziale swojego numeru identyfikatora, w celu zarezerwowania terminu wizyty on-line loguje się na specjalnie na ten cel utworzonej stronie WWW, gdzie po sprawdzeniu dostępnych terminów wizyt, może dokonać jej rezerwacji.

System ePortal pacjenta jest zintegrowany z systemem szpitalnym CGMCLININET, dlatego zarezerwowana przez Internet wizyta od razu staje się widoczna dla personelu Szpitala. System ePortal pacjenta w zakresie funkcji eRejestracja umożliwia pacjentowi ponadto: •Wydrukowanie dokumentu potwierdzającego rezerwację wizyty. •Otrzymanie wiadomości e-mail z informacją o dokonanej rezerwacji •Przeglądanie wizyt pacjenta •Możliwość potwierdzenia/anulowania wizyty •Przypominanie o potwierdzeniu wizyty (e-mail) •Automatyczne anulowanie wizyt niepotwierdzonych w żądanym czasie

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony  Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (I KP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach.

Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept, mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
 • Logowanie do IKP następuje na stronie pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.”

Tablica Ogłoszeniowa

Ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia:

2018-08-13
Termin składania ofert:
2018-09-20 12:00
Treść:
Suchowola  13-08-2018r.

OGŁOSZENIE

 Oznaczenie sprawy: WSNPC.I.ZP.08.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Suchowoli,
Kuraszew 48, 21-310 Wohyń,  pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „ Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” dla potrzeb tutejszego szpitala wg SIWZ dostępnej nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub  dostępnej  na stronie internetowej:

 www.szpitalsuchowola.bip.lubelskie.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje :

Wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenia i konfiguracja serwerowni, dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z podziałem na części.
 2. Termin realizacji zamówienia 31 marca 2019 roku.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24  oraz spełniają warunki określone w art. 22  Ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki zawarte w SIWZ.
 4. Zamawiający żąda wniesienia wadium określonego w SIWZ.
 5. O wyborze ofert decydują kryteria zawarte w SIWZ na poszczególne części zamówienia.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu  20 września  2018r. godz. 12oo w sekretariacie Szpitala,  a  otwarcie ofert nastąpi 20 września 2018r.  godz.12 15 .
 7. Termin związania z ofertą – 60dni
 8. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 9. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarte są  w SIWZ.
 10. Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia  zawiera SIWZ.

11.W sprawie udzielenia zamówienia  dodatkowych informacji może udzielić Zamawiający,
pod   numerem tel./fax 083 353 03 64, oraz e-mail sekretariat-suchowola@o2.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Trubalski

RODO

INFORMACJA  O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W SUCHOWOLI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:

1/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

2/ Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.

3/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

 • z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub
 • z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski                 e-mail:  iodo-szpital-suchowola@o2.pl

Wielkanoc 2018


Zmodernizowany parking

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. w Suchowoli odbyło się otwarcie zmodernizowanej  drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne. Przebudowa drogi była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie. Dzięki tej inwestycji  przebudowany został parking przy portierni, przed wjazdem na teren Szpitala.

To już tradycja – Boże Narodzenie 2017 r.

Przedstawione powyżej stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe wykonane zostały w ramach zajęć terapeutycznych przez pacjentów Szpitala przy pomocy instruktorów terapii zajęciowej. W trakcie wykonywania dekoracji świątecznych wykorzystano różne techniki zdobnicze przy użyciu materiałów roślinnych, artykułów florystycznych i dodatków plastycznych.

Patronalne Święto Służby Zdrowia – 18 października 2017 r.

18 października jest wspomnieniem  św. Łukasza Ewangelisty, lekarza  – patrona Służby Zdrowia.
To dzień i okazja  do podkreślenia wartości, jaką samą w sobie jest służenie drugiemu człowiekowi w jego słabościach i chorobach.
Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia  każdego dnia trudzi się, aby cierpiący doznawali ulgi czy wyzdrowienia.

W tym dniu w kościele parafialnym w Suchowoli będzie poprowadzona modlitwa różańcowa za pracowników Szpitala, Ośrodka Zdrowia i pozostałych  pracowników służby zdrowia,  mieszkających na terenie parafii.