AKTUALNOŚCI

Tablica Ogłoszeniowa

Ogłoszenie o przetargu

Data ogłoszenia:

2018-08-13
Termin składania ofert:
2018-09-20 12:00
Treść:
Suchowola  13-08-2018r.

OGŁOSZENIE

 Oznaczenie sprawy: WSNPC.I.ZP.08.2018

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  w Suchowoli,
Kuraszew 48, 21-310 Wohyń,  pow. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „ Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług publicznych przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli” dla potrzeb tutejszego szpitala wg SIWZ dostępnej nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub  dostępnej  na stronie internetowej:

 www.szpitalsuchowola.bip.lubelskie.pl

Przedmiot zamówienia obejmuje :

Wykonanie instalacji teletechnicznych, wyposażenia i konfiguracja serwerowni, dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa, wdrożenie i konfiguracja oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi SIWZ.

 1. Postępowanie prowadzone będzie z podziałem na części.
 2. Termin realizacji zamówienia 31 marca 2019 roku.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24  oraz spełniają warunki określone w art. 22  Ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki zawarte w SIWZ.
 4. Zamawiający żąda wniesienia wadium określonego w SIWZ.
 5. O wyborze ofert decydują kryteria zawarte w SIWZ na poszczególne części zamówienia.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu  20 września  2018r. godz. 12oo w sekretariacie Szpitala,  a  otwarcie ofert nastąpi 20 września 2018r.  godz.12 15 .
 7. Termin związania z ofertą – 60dni
 8. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 9. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarte są  w SIWZ.
 10. Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia  zawiera SIWZ.

11.W sprawie udzielenia zamówienia  dodatkowych informacji może udzielić Zamawiający,
pod   numerem tel./fax 083 353 03 64, oraz e-mail sekretariat-suchowola@o2.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jan Trubalski

RODO

INFORMACJA  O ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
W SUCHOWOLI

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli informuje, że:

1/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli jest administratorem danych osobowych Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

2/ Dane osobowe Pacjentów, Pracowników i innych osób współpracujących ze Szpitalem są przetwarzane na podstawie i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także zgodnie z POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w WOJEWÓDZKIM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W SUCHOWOLI.

3/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Szpitalu należy kontaktować się:

 • z Dyrektorem Szpitala (bezpośrednio lub pisemnie) lub
 • z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem Ochrony Danych: Wojciech Mojski                 e-mail:  iodo-szpital-suchowola@o2.pl

 

Wielkanoc 2018

 

 

 

 

 

 

 

 


Zmodernizowany parking

W niedzielę 17 grudnia 2017 r. w Suchowoli odbyło się otwarcie zmodernizowanej  drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne. Przebudowa drogi była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie. Dzięki tej inwestycji  przebudowany został parking przy portierni, przed wjazdem na teren Szpitala.

 

To już tradycja – Boże Narodzenie 2017 r.

Przedstawione powyżej stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe wykonane zostały w ramach zajęć terapeutycznych przez pacjentów Szpitala przy pomocy instruktorów terapii zajęciowej. W trakcie wykonywania dekoracji świątecznych wykorzystano różne techniki zdobnicze przy użyciu materiałów roślinnych, artykułów florystycznych i dodatków plastycznych.

Patronalne Święto Służby Zdrowia – 18 października 2017 r.

18 października jest wspomnieniem  św. Łukasza Ewangelisty, lekarza  – patrona Służby Zdrowia.
To dzień i okazja  do podkreślenia wartości, jaką samą w sobie jest służenie drugiemu człowiekowi w jego słabościach i chorobach.
Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia  każdego dnia trudzi się, aby cierpiący doznawali ulgi czy wyzdrowienia.

W tym dniu w kościele parafialnym w Suchowoli będzie poprowadzona modlitwa różańcowa za pracowników Szpitala, Ośrodka Zdrowia i pozostałych  pracowników służby zdrowia,  mieszkających na terenie parafii.